Předdůchody

Co je to předdůchod?

Předdůchod je příležitost, jak získat úspory z doplňkového penzijního spoření, včetně celé státní podpory, až o pět let dříve než starobní důchod. Po dobu výplaty předdůchodu navíc stát za klienta platí zdravotní pojištění, pokud již není zaměstnán. Tzn., že v době pobírání předdůchodu je možné pracovat - před žádostí o starobní důchod se účastník rozhodne, zda chce započítat příjmy z pracovní činnosti v době pobírání předdůchodu.

Předdůchod není předčasný důchod

Předdůchod umožní klientovi dřívější výběr naspořených prostředků, aby nemusel žádat o předčasný důchod, který by znamenal trvalé snížení státního důchodu. Doba pobírání předdůchodu se považuje za dobu vyloučenou, a tudíž nesnižuje osobní vyměřovací základ, z něhož se státní důchod počítá.

 • Předčasný starobní důchod je vyplácen ze státního systému.
 • Předdůchod je vyplácen z úspor doplňkového penzijního spoření u penzijní společnosti.

Zvažujete-li čerpání předdůchodu, ujistěte se, že splňujete tři následující podmínky

 1. Dosáhli jste dostatečného věku pro vznik nároku na využití předdůchodu.
  Čerpat je možné nejdříve 5 let před dosažením věku potřebného ke vzniku nároku na starobní důchod (dle zákona počítaného i pro ženy podle tabulek pro muže). Minimální doba výplaty jsou dva roky.
 2. Na smlouvě máte naspořeno alespoň 60 měsíců.
  Počítají se i měsíce převedené z původní smlouvy o penzijním připojištění. (Pro výplatu předdůchodu je třeba převést smlouvu z transformovaného do účastnického fondu a založit novou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření.)
 3. Máte naspořen dostatek prostředků pro výplatu měsíční penze.
  Měsíční penze je definována jako 30 % průměrné hrubé mzdy. Potřebnou částku je možné doplatit i jednorázově.

Stav účtu potřebný pro čerpání předdůchodu a úspory při jeho využití

Délka čerpání předdůchodu5 let4 roky3 roky2 roky
Požadovaná měsíční penze v Kč 8 000 10 000 8 000 10 000 8 000 10 000 8 000 10 000
Potřebný stav účtu v Kč 480 000 600 000 384 000 480 000 288 000 360 000 192 000 240 000
Úspora na zdravotním pojištění v Kč 1) 67 770 54 216 40 662 27 108
Ztráta při čerpání předčasného důchodu ve 20 letém horizontu2) - 499 6793) 376 643 183 785

1) Vztahuje se na samoplátce zdravotního pojištění. Výpočet úspor se týká následujícího příkladu.
2) Výpočet rozdílu po 20 letech čerpání penze ode dne přiznání řádného starobního důchodu.
3) Výpočet se vztahuje na období 3,5 roku, což je doba, kdy lze u konkrétního příkladu žádat o předčasný důchod.

Ztráta při pobírání předčasného důchodu

může být i 486 000 Kč

Klient narozený 1. 1.1956 pracoval 35 let. Do řádného důchodu může odejít ve věku 63 let a 6 měsíců (1. 7.2019). Předčasný důchod může využít dosažením věku 60 let (o 3 roky a 6 měsíců dříve), ale sníží se mu výše měsíční penze.

Předdůchod může klient čerpat již ve věku 58 let a 6 měsíců (o 5 let dříve než řádný důchod),pokud si naspoří alespoň 486 000 Kč.

Postup pro čerpání předdůchodu

Není-li Vaše smlouva převedena z transformovaného do účastnického fondu, požádejte o to prostřednictvím formulářepro interní převod. Bližší informace k internímu převodu se dozvíte zde. Zároveň si uzavřete smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, ze které je možné předdůchod vyplácet.

Je-li Vaše smlouva převedena z transformovaného do účastnického fondu (ukončení bez výpovědní lhůty + 1 měsíc na převod úspor), smlouva o doplňkovém penzijním spoření nabyla účinnosti a máte splněné všechny podmínky nároku, je možné sepsat žádost o výplatu předdůchodu.

Klient doplňkového penzijního spoření podává žádost o výplatu dávky na formuláři „Žádost o výplatu“ se zaškrtnutím volby výplata formou předdůchodu.

Výše penze z předdůchodu se sjednává v pevně stanovené částce, měsíčně a bez možnosti výplatu přerušit nebo pozastavit. 

Podpis na žádosti ověřuje vázaný zástupce spolupracujícího investičního zprostředkovatele, který je k tomu zmocněn Penzijní společností nebo musí být ověřen úředně.

Výplata předdůchodu

První platba penze je odeslána zhruba 25. den měsíce bezprostředně následujícího po doručení žádosti. Penzijní společnost o zahájení výplaty dávky „předdůchodu“ informuje zdravotní pojišťovnu klienta a Českou správu sociálního zabezpečení. Informační povinnost vůči zdravotní pojišťovně má i klient. ČSSZ klient informovat nemusí. Další platby jsou splatné k 10. dni v měsíci.

Počet odpracovaných měsíců lze ověřit nejlépe na ČSSZ nebo z Informativního osobního listu důchodového pojištění (žádost si můžete stáhnout zde).

Výplata penze může skončit nejdříve dosažením důchodového věku, potřebného pro vznik nároku na starobní důchod z I. pilíře (stanoveného podle § 32 zákona o důchodovém pojištění), sníženého o 3 roky.

Důchodový věk pojištěnců narozených (od roku 1950) do roku 1977

Pro určení předdůchodu se dle zákona určuje doba odchodu do důchodu pro obě pohlaví stejně a to podle tabulek pro muže, bez ohledu na počet vychovaných dětí. 

Rok narozeníDůchodový věk
1950 62r + 6m
1951 62r + 8m
1952 62r + 10m
1953 63r
1954 63r + 2m
1955 63r + 4m
1956 63r + 6m
1957 63r + 8m
1958 63r + 10m
1959 64r
1960 64r + 2m
1961 64r + 4m
1962 64r + 6m
1963 64r + 8m
1964 64r + 10m
1965 65r
1966 65r + 2m
1967 65r + 4m
1968 65r + 6m
1969 65r + 8m
1970 65r + 10m
1971 66r
1972 66r + 2m
1973 66r + 4m
1974 66r + 6m
1975 66r + 8m
1976 66r + 10m
1977 67r

Důchodový věk pojištěnců narozených v roce 1978 a později:

U ročníků narozených po roce 1977 se důchodový věk stanoví tak, že se k věku 67 let přičte takový počet kalendářních měsíců, který odpovídá dvojnásobku rozdílu mezi rokem narození pojištěnce a rokem 1977.

Příklad: *6/1979   ->   67 +  (1979-1977)*2  = 67+4M   ->   DV=10/2046