O produktu

Transformovaný fond (dříve penzijní připojištění)

Transformovaný fond vznikl z dříve sjednaného penzijního připojištění se státním příspěvkem, a to změnou legislativy od 1. 1. 2013. V souvislosti s důchodovou reformou došlo od 1. 1. 2013 ke změně názvu Penzijního fondu České pojišťovny a. s. na Penzijní společnost České pojišťovny a.s. Nová společnost spravuje v tzv. transformovaném fondu všechny dosavadní smlouvy o penzijním připojištění uzavřené s Penzijním fondem České pojišťovny.

Vznik transformovaného fondu nemá vliv na dosavadní práva, povinnosti a nároky plynoucí ze smluv uzavřených před 1.1.2013 (Smlouvu o penzijním připojištění bylo možné uzavřít nejpozději 30. 11. 2012). Všechny výhody Vašeho spoření zůstávají zachovány.

Spoření v transformovaném fondu je i nadále jeden z nejvýnosnějších a zároveň nejbezpečnějších způsobů pravidelného investování. Hlavním cílem je zvýšit klientovy příjmy v poproduktivním věku nad úroveň státního důchodu o prostředky, které mu bude penzijní společnost vyplácet. Při klesajícím poměru státního důchodu ke mzdě umožňuje penzijní připojištění zachovat dostatečnou životní úroveň i po odchodu do důchodu.

Hlavní výhody spoření v transformovaném fondu:

 • Státní příspěvek až 2 760 Kč ročně
 • Pravidelné zhodnocování úspor penzijní společností (garance nezáporného zhodnocení)
 • Daňové výhody pro klienta i zaměstnavatele
 • Možnost získání příspěvků od zaměstnavatele (do 50 000 Kč ročně bez odvodů a daní)
 • Bezpečné uložení vkladů (dozor Ministerstva financí ČR, ČNB)
 • Flexibilita (změna příspěvku, apod.)
 • Výsluhová penze
 • Nejširší možnosti výplaty (odbytné, jednorázové vyrovnání, pravidelná penze)

Státní příspěvky a daňové výhody

Kolik naspoříte a jaké budou vaše daňové úspory, si spočítejte na našich kalkulačkách nebo konkrétně pro vaši smlouvu na Klientském portálu.

Výše státního příspěvku závisí na vašem měsíčním příspěvku. Maximální státní příspěvek ve výši 230 Kč měsíčně se vztahuje na měsíční příspěvek klienta 1000 Kč a vyšší. Státní příspěvek je poskytován po celou dobu spoření. Takto můžete každý rok získat až 2 760 Kč.

Daňové výhody z placených příspěvků klienta

Část příspěvků, která v každém z měsíců kalendářního roku přesáhne 1 000 Kč, je možné uplatnit jako odpočet ze základu daně z příjmů. Ročně si můžete odečíst až 24 000 Kč. V praxi to znamená, že takto můžete každý rok na daních ušetřit až 3 600 Kč.

Uplatnění odpočtu ze základu daně je jednoduché. Po skončení kalendářního roku vám automaticky zašleme potvrzení o výši zaplacených příspěvků spolu s návodem, jak v tomto případě postupovat. Nemusíte vyplňovat daňové přiznání, odpočet za vás může uplatnit váš zaměstnavatel.

Optimální výše vašeho měsíčního příspěvku pro získání maximální státní podpory je tedy 3 000 Kč, jak ukazuje následující tabulka.

Státní příspěvky poskytované ke spoření od 1. 1. 2017

Výše státní podpory a daňového zvýhodnění od 1. 1. 2017
Měsíční příspěvek klienta v Kč 100 200 300 400 500 600
Měsíční státní příspěvek v Kč - - 90 110 130 150
Roční sleva na dani z příjmu v Kč - - - - - -
Celková roční zvýhodnění ze strany státu v Kč - - 1080 1320 1560 1800
Výše státní podpory a daňového zvýhodnění od 1. 1. 2017
Měsíční příspěvek klienta v Kč 700 800 900 1000 1500 2000 3000
Měsíční státní příspěvek v Kč 170 190 210 230 230 230 230
Roční sleva na dani z příjmu v Kč - - - - 900 1800 3600
Celková roční zvýhodnění ze strany státu v Kč 2040 2280 2520 2760 3660 4560 6360

Náš tip: Penzijní společnost České pojišťovny nabízí všem svým klientům službu Daňový servis, který jim získání úspor na daních maximálně zjednoduší.

Daňové výhody z placených příspěvků pro zaměstnavatele

Příspěvky zaměstnavatele v jakékoliv výši jsou daňově uznatelný náklad pro zaměstnavatele. Podmínkou je, aby přispívání zaměstnavatele na penzijní připojištění bylo uvedeno v některém z těchto dokumentů u zaměstnavatele: kolektivní smlouva, pracovní smlouva nebo vnitřní předpis.

Příspěvky zaměstnavatele jsou do výše 50 000 Kč za zdaňovací období (souhrnný limit pro příspěvky na penzijní připojištění i životní pojištění) osvobozeny od placení pojistného na sociální a zdravotní pojištění na straně zaměstnavatele.

Účet klienta je vytvářen jeho pravidelnými úložkami. K těm jsou připisovány měsíční státní příspěvky. Minimální měsíční příspěvek klienta činí 100 Kč. Minimální příspěvek pro čerpání státního příspěvku je 300 Kč, kdy státní příspěvek činí 90 Kč.

Výplata z transformovaného fondu

Všechny typy dávek lze vyplatit jednorázově (tzv. jednorázovým vyrovnáním).

Na všechny úspory je dědický nárok jak v době spoření, tak v době výplaty penze, pokud se jedná o důchod na dobu určitou.

Odbytné: V případě potřeby lze požádat o výplatu naspořených prostředků již po 12 měsících spoření. V tomto případě však penzijní společnost vrací státní příspěvky Ministerstvu financí ČR.

Výsluhová penze: Sjednání výsluhové penze doporučujeme především klientům mladším 45 let. Nárok na její výplatu totiž vzniká bez ohledu na dosažený věk po 15 letech spoření. Klient má nárok na výplatu až poloviny všech úspor, a to včetně státních příspěvků. Ve spoření se následně pokračuje dále až do dosažení nároku na starobní penzi. Spoření na konto výsluhové penze není ze zákona povinné, sjednává se na žádost klienta.

Starobní penze: Podmínkou výplaty této základní penze je dosažení věku 60 let a placení příspěvků po dobu 5 let. Klientům nabízíme tři druhy výplatních penzijních schémat:

 • doživotní starobní penze,
 • doživotní starobní penze se zaručenou výplatou po stanovenou dobu,
 • doživotní starobní penze s prodlouženou dobou výplaty.

Pozůstalostní penze je určena pro zabezpečení blízkých v případě úmrtí klienta. Je vyplácena tzv. oprávněným osobám určeným ve smlouvě o penzijním připojištění, na kterou bylo spořeno alespoň tři roky. Výplata je možná v případě, kdy klient ze svého spoření nepobíral žádnou pravidelnou penzi, popř. zvolil variantu výplaty penze právě s pozůstalostní penzí.

Invalidní penze: Jde o předčasnou výplatu naspořených prostředků v situaci, kdy klient spořil alespoň tři roky a byl mu přiznán invalidní důchod třetího stupně.

Ochrana úspor v transformovaném fondu

Finanční prostředky v transformovaném fondu jsou odděleny od majetku správce – Penzijní společnosti České pojišťovny.

Penzijní společnosti stejně jako ostatní finanční instituce (banky, pojišťovny, investiční společnosti), které nakládají s úsporami obyvatel, musí činit tak, aby neohrozily tyto svěřené úspory. Obezřetnost při nakládání s financemi kontroluje státní dozor - Česká národní banka.

Česká národní banka tak mj. kontroluje původ kapitálu penzijních společností, bezúhonnost a profesionální odbornost vedoucích pracovníků, smlouvy s dodavateli, schvaluje změny majitelů penzijních společností a schvaluje depozitáře fondů penzijní společnosti.

Každá penzijní společnost musí uzavřít smlouvu s depozitářem. Depozitářem je banka, která má veškerý majetek fondů (úspory klientů) v úschově. Každou transakci s majetkem ve fondech realizuje penzijní společnost s kontrolou a plnou odpovědností depozitáře. Ten tak průběžně zajišťuje kontrolu všech finančních transakcí.