Hromadné platby

Tip: Doporučujeme si do systému generujícího soubory pro hromadné platby zavést ke stávajícímu PFČP nově vzniklou PSČP. Do PSČP budou naváděni noví klienti, jejichž platby již budou hrazeny na nový účet (viz. níže). Ke dvěma generovaným souborům budou z Vaší strany následně hrazeny dvě platby odpovídající jednotlivým souborům.

Platby na penzijní připojištění u Penzijní společnosti České pojišťovny je možno poukazovat formou hromadných plateb.Hromadnou platbou se rozumí úhrada příspěvků za všechny zaměstnance v daném fondu dohromady jednou částkou.(Nezaměňujte prosím s hromadným příkazem k úhradě.) Pro tento účel vám na obchodním oddělení vygenerují kód pro hromadné platby a následně zašlou manuál pro zasílání hromadných plateb. Podmínkou přidělení kódu pro hromadné platby je však počet plateb minimálně 10.

Informace k tvorbě nebo zasílání hromadných plateb:

Simona Divišová, tel.: 261 149 225, e-mail: platby@pfcp.cz

Nora Lipkovská, tel.: 261 149 326, e-mail: platby@pfcp.cz 

Iveta Veselá, tel.: 261 149 209, e-mail: platby@pfcp.cz

Přidělování kódů jednotlivým zaměstnavatelům:

Janette Bezpalcová, tel: 261 149 203, e-mail: Janette.Bezpalcova@pfcp.cz

První možností je jedna částka celkových příspěvků zaměstnavatele (viz dále část A). Další možností je úhrada příspěvků zaměstnanců a zaměstnavatele společně jednou hromadnou platbou (viz dále část B). Zároveň je třeba poslat Penzijnímu fondu České pojišťovny / Penzijní společnosti České pojišťovny soubor účastníků a příspěvků, které daná hromadná platba zahrnuje.

Za každý fond je poukazována jedna platba a k němu náležící soubor účastníků a příspěvků.

Transformovaný fond

Číslo účtu:

7142110004/2700 (UniCredit Bank Czech Republik, a.s., Praha 1)

Účastnický fond

Číslo účtu:

0840111280/2700 (UniCredit Bank Czech Republik, a.s., Praha 1)

Totožné platební symboly pro oba typy fondů:

A) Hromadná platba příspěvků zaměstnavatele

B) Hromadná platba příspěvků účastníka

C) Úhrada příspěvků zaměstnanců a zaměstnavatele jednou hromadnou platbou

A) Hromadná platba příspěvků zaměstnavatele

Variabilní symbol:

00XXXXXMM2 (= název souboru doplněný zleva dvěma nulami)
00 - doplnění na 10 míst 
XXXXX - kód podniku přidělený penzijním fondem
MM - měsíc, na který příspěvek náleží (v případě, že příspěvky jsou poukazovány formou trvalých příkazů, je možno ponechat označení všech měsíců v jednotném číselném tvaru – např. 01 atd.)
2 - označení příspěvku zaměstnavatele

Specifický symbol:

92YYYYYYYY
9 - označení hromadné platby
2 - označení příspěvku zaměstnavatele
YYYYYYYY - IČ podniku (má-li IČ méně než 8 číslic, doplní se zleva nulami)

Konstantní symbol:

3552 (lze ponechat původní 558)

B) Hromadná platba příspěvků účastníka

Variabilní symbol:

00XXXXXMM1 (= název souboru doplněný zleva dvěma nulami)
00 - doplnění na 10 míst 
XXXXX - kód podniku přidělený penzijním fondem
MM - měsíc, na který příspěvek náleží (v případě, že příspěvky jsou poukazovány formou trvalých příkazů, je možno ponechat označení všech měsíců v jednotném číselném tvaru – např. 01 atd.)
1 - označení příspěvku zaměstnavatele

Specifický symbol:

91YYYYYYYY
9 - označení hromadné platby
1 - označení příspěvku zaměstnavatele
YYYYYYYY - IČ podniku (má-li IČ méně než 8 číslic, doplní se zleva nulami)

Konstantní symbol:

3552 (lze ponechat původní 558)

C) Úhrada příspěvků zaměstnanců a zaměstnavatele jednou hromadnou platbou

Variabilní symbol:

00XXXXXMM0 (= název souboru doplněný zleva dvěma nulami)
00 - doplnění na 10 míst
XXXXX - kód podniku přidělený penzijním fondem
MM - měsíc, na který příspěvek náleží (v případě, že příspěvky jsou poukazovány formou trvalých příkazů, je možno ponechat označení všech měsíců v jednotném číselném tvaru – např. 01, atd.)
0 - označení příspěvku zaměstnavatele a zaměstnance

Specifický symbol:

90YYYYYYYY
9 - označení hromadné platby
0 - označení příspěvku zaměstnavatele a zaměstnance
YYYYYYYY - IČ podniku (má-li IČ méně než 8 číslic, doplní se zleva nulami)

Konstantní symbol:

3552

A) Formát datového souboru doporučený Asociací penzijních fondů ČR
B) Další možný formát datového souboru

A) Formát datového souboru doporučený Asociací penzijních fondů ČR

Na základě požadavků některých podniků došlo v rámci Asociace penzijních fondů ČR ke sjednocení formátu datového souboru, který podniky zasílají jako rozpis hromadné platby. Penzijní fond České pojišťovny tuto úpravu akceptuje a preferuje následující formát před ostatními.

Rozpis hromadné platby vyhotovuje zaměstnavatel ve formě souboru, který musí respektovat následující pravidla:

 • je zpracován v textovém tvaru s proměnlivou délkou věty,
 • jednotlivé věty jsou na samostatných řádcích a prvním znakem každé věty je označení jejího typu,
 • jednotlivé položky věty se oddělují středníkem, a je nutné zachovat jejich stanovené pořadí,
 • prázdné položky neobsahují žádné znaky, pouze se použije středníku jako oddělovače další položky,
 • doporučená kódová stránka je 1250,
 • název souboru bude obsahovat variabilní symbol platby bez prvních dvou nul (viz Charakteristiky platebního příkazu hromadné platby) a koncovku hpa (např. XXXXXMM0.hpa = soubor příspěvků zaměstnavatele a zaměstnanců),
 • soubor musí obsahovat dva typy vět, větu sumační a věty informační.

Struktura sumační věty

Pořadí položky

Název položky

Typ položky

Počet pozic

Povinnost vyplnění

Poznámka

1.

Typ věty

znaková

1

P

Typ věty - vždy znak S

2.

IČ zaměstnavatele

číselná

max. 10

P

IČ zaměstnavatele (hromadného plátce)

3.

Kód zaměstnavatele

znaková

max. 10

N

Kód zaměstnavatele (hromadného plátce) přidělený penzijním fondem

4.

Název zaměstnavatele

znaková

max. 50

P

Název zaměstnavatele (hromadného plátce)

5.

IČ PF

číselná

8

P

IČ penzijního fondu

6.

Název PF

znaková

max. 30

P

Zkrácený název penzijního fondu

7.

Souhrnná částka

číselná

max. 12

P

Souhrnná převáděná částka hromadné platby(suma položek "částka" z informačních vět ) - kladné číslo s přesností na 2 desetinná místa bez levostranných nul a bez oddělovačů tisíců, připouští se des. tečka i des. čárka (např. 124350.00 nebo 124350,00)

8.

KS platby

číselná

4

P

Konstantní symbol hromadné platby

9.

VS platby

číselná

10

P

Variabilní symbol hromadné platby

10.

SS platby

číselná

10

N

Specifický symbol hromadné platby

11.

Měsíc

číselná

6

P

Měsíc zpracování souboru ve tvaru RRRRMM

12.

Pořadí

číselná

max. 2

P

Pořadové číslo rozpisu v měsíci

13.

Počet vět

číselná

max. 6

N

Souhrnný počet vět souboru (bez věty typu = S)

K položce 5 -  Penzijního fondu České pojišťovny je 61 85 86 92.

Struktura informačních vět

Pořadí položky

Název položky

Typ povinnosti

Počet pozic

Poznámka

1.

Typ věty

znakový (P)

1 znak

U - věta označuje příspěvek účastníka PP,
Z - věta označuje příspěvek zaměstnavatele

2.

Číslo smlouvy

číselný (P)

max. 10

Číslo smlouvy účastníka penzijního připojištění, pokud není známo, nevyplňuje se.

3.

Rodné číslo

číselný (P)

9 nebo 10

Rodné číslo účastníka penzijního připojištění

4.

Příjmení

znakový (P)

max. 35

Příjmení účastníka - plátce, neevidujete-li odděleně, je možno uvádět souhrnně příjmení a jméno

5.

Jméno

znakový

max. 24

Jméno účastníka - plátce

6.

Částka

číselný (P)

max. 10

Kladné číslo s přesností na 2 desetinná místa bez levostranných nul a bez oddělovačů tisíců, připouští se des. tečka i des. čárka (např. 350.00 nebo 350,00).Je-li částka v daném období nulová, věta se do souboru nezařazuje.

7.

Období od

datový

6

Rok a měsíc počátku platby RRRRMM (např. 199912)

8.

Období do

datový

6

Rok a měsíc konce platby RRRRMM (např. 200003) Položky Období od a Období do se u běžných měsíčních plateb (srážek z mezd) neuvádějí

Příklady vět:

IČ zaměstnavatele je 12345678, přidělený kód zaměstnavatele je 33333, hromadná platba obsahuje příspěvky zaměstnavatele i zaměstnanců. Platba je poukazována v dubnu 2001. Celková poukazovaná částka je 1.000 Kč.

 • S;12345678;33333;ZAMĚSTNAVATEL;61858692;PF České pojišťovny;1000,00;558;0033333040;9012345678;200104;1;4
 • U;7000000111;255101123;Nováková;Jana;500.00;;
 • Z;5101397511;6512240768;Novák;Josef;300.00;;
 • U;;6512240768;Novák;Josef;200.00;;

B) Další možný formát datového souboru

 • Název souboru příspěvků zaměstnavatele:

XXXXXMM2.csv (= variabilní symbol bez prvních dvou nul s koncovkou "csv").

 • Název souboru příspěvků účastníků:

XXXXXMM1.csv (= variabilní symbol bez prvních dvou nul s koncovkou "csv").

 • Název souboru příspěvků zaměstnavatele a zaměstnanců:

XXXXXMM0.csv (= variabilní symbol bez prvních dvou nul s koncovkou "csv").

 • Obsah souborů:

rodné číslo;příjmení účastníka;částka účastníka;částka zaměstnavatel.

Jednotlivé položky jsou odděleny, oddělovačem je středník, rodné číslo bez lomítka, formát příspěvku bez oddělení tisíců, desetinná čárka, dvě desetinná místa. U devítimístných rodných čísel nesmí být na konec připisována nula. Odesíláte-li příspěvek zaměstnavatele i zaměstnanců jednou platbou, bude soubor obsahovat dvě částky. První částka je příspěvek zaměstnance, druhá částka je příspěvek zaměstnavatele. Uvedené pořadí musí být dodrženo.

Příklad:

IČ podniku je 12345678, podniku je přidělen kód 19001, platby byly fondu poukázány 15. března 2001.

Úhrada příspěvku zaměstnavatele hromadnou platbou je Kč 1580,40.
Úhrada příspěvku zaměstnavatele a zaměstnanců hromadnou platbou je Kč 4580,40.

Symboly platby příspěvků zaměstnavatele:

VS = 0019001032, SS = 9212345678, částka 1580

 

Soubor účastníků:

Název:

19001032.csv

Obsah:

7705121234;novak;278
471224123;dvorak;543
530512134;novotny;381
5755181334;bartakova;378

 

Symboly platby příspěvků účastníka:

VS = 0019001031, SS = 911235678, částka 3000

 

Soubor účastníků:

Název:

19001031.csv

Obsah:

7705121234;novak;500
471224123;dvorak;800
530512134;novotny;700
5755181334;bartakova;1000

 

Symboly platby příspěvků zaměstnanců a zaměstnavatele:

VS = 0019001030, SS = 9012345678, částka 4580

 

Soubor účastníků:

Název:

19001030.csv

Obsah:

7705121234;novak;500;278
471224123;dvorak;800;543
530512134;novotny;700;381
5755181334;bartakova;1000;378

 

První částka je příspěvek zaměstnance, druhá částka je příspěvek zaměstnavatele.

V žádném případě není možné sloučit příspěvek zaměstnavatele a samotného zaměstnance do jedné individuální platby!

U devítimístných rodných čísel nesmí být na konec připisována nula.

Odesíláte-li příspěvek zaměstnavatele i zaměstnanců jednou hromadnou platbou, bude soubor obsahovat u každého účastníka dva řádky. První řádek k částce zaměstnance, druhý k částce zaměstnavatele. Pokud zasíláte příspěvky zaměstnavatele a účastníka zvlášť (dvěma platbami), je nutné odeslat do PF i dva soubory.

Pro správné párování příspěvků na jednotlivé smlouvy je nutné akceptovat správnost platebních symbolů a názvů účetních podkladů.

Jsou-li odesílány dvě platby a dva soubory k jednotlivým fondům, je možné uvádět totožné platební symboly a názvy souborů.

A) Úložiště pro soubory zaměstnavatelů
B) E-mail

A) Úložiště pro soubory zaměstnavatelů

Pro bezpečný přenos dat vám nabízíme možnost využití úložiště pro soubory zaměstnavatelů.

Jak postupovat

1.     Otevřít internetové stránky www.pfcp.cz

2.     Ve spodní části vybrat „Pro zaměstnavatele“ a z něj vybrat možnost „Úložiště pro soubory zaměstnavatelů

3.     Zde uvést kontaktní e-mail

4.     Vybrat soubor - nahrát soubor

5.     Tímto krokem jste právě Váš soubor nahráli

B) E-mail

Soubor k hromadným platbám je možné také zaslat na e-mail platby@pfcp.cz. Pro bezpečný přenos dat Vám nabízíme možnost využít dnes již standardního způsobu zabezpečení citlivých dat, který je založen na principu asymetrického šifrování.

Máte-li o tuto službu zájem , pošlete nám na adresu platby@pfcp.cz zprávu s názvem předmětu CERTIFIKAT. V textu uveďte: název vaší firmy, IČ, kód, který jsme Vám přidělili, jméno kontaktní osoby a elektronickou adresu, ze které budete odesílat soubory k hromadným platbám a na kterou bude zaslán náš veřejný klíč společně s certifikátem. Klíč i certifikát musí být nainstalován do počítače, ze kterého budou odesílány soubory k hromadným platbám (operaci provede příslušný správce sítě). Uživatel potom zvolí možnost šifrovat zprávu i s přílohou a odešle ji standardním způsobem.

V případě zájmu budeme zasílat na vámi uvedený e-mail informace o stavu hromadné platby. Získáte tak zpětnou kontrolu o správnosti plateb a také o platnosti smluv o penzijním připojištění vašich zaměstnanců.