Otázky a odpovědi k předdůchodům

1.
 • Jaké výhody lze získat čerpáním předdůchodu?
  • Využitím předdůchodu může klient

   1. čerpat úspory z doplňkového penzijního spoření až o 5 let před nárokem na jednorázové vyrovnání, aniž by ztratil nárok na výplatu státního příspěvku,
   2. nemusí odcházet do předčasného důchodu,
   3. zachová si výši nároku na starobní důchod z I. pilíře, tzn. nárok nebude krácen, jako by byl v případě odchodu do předčasného důchodu,
   4. bude státním pojištěncem, a nemusí platit zdravotní pojištění (není-li zaměstnán nebo nemá příjmy ze samostatné výdělečné činnosti).
2.
 • Jaké podmínky musí být splněny?
  • Podmínkou zvýhodnění předdůchodu vypláceného penzijní společností je vyplácení penze na přesně stanovenou dobu, min. 2 roky s přesně stanovenou výší důchodu a to tak, že

   1. první splátka činí alespoň 30 % průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona upravujícího zaměstnanost za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, v němž započalo vyplácení penze,
   2. je sjednána výplata splátek v neklesající výši, měsíčně, bez možnosti výplatu přerušit nebo pozastavit a
   3. výplata splátek penze skončila nejdříve dosažením důchodového věku příjemce potřebného pro vznik nároku na starobní důchod z I. pilíře (stanoveného podle § 32 zákona o důchodovém pojištění) sníženého o 3 roky.

   Uplatnění zvýhodnění formou předdůchodu je tedy omezeno časovým rozpětím 5 let před důchodovým věkem (počítáno podle tabulek pro muže) až do dosažení důchodového věku. Výhody v systému zdravotního a důchodového pojištění platí ovšem pouze do dosažení důchodového věku, za současného pobírání předdůchodu.

   POZOR:

   Dojde-li k výplatě penze bez splnění uvedených podmínek, nevzniknou klientovi výše uvedená státní zvýhodnění spojená s čerpáním předdůchodu!

3.
 • Kdy nejdříve lze o předdůchod zažádat?
  • Podat žádost o dávku z doplňkového penzijního spoření lze nejdříve 5 let před dosažením důchodového věku (počítaného podle tabulek pro muže, tedy i bez ohledu na počet dětí). Zároveň musí spoření trvat nejméně 60 měsíců a zůstatek odpovídat parametrům výplaty předdůchodu.

4.
 • Z jakých prostředků je vyplácen předddůchod?
  • Penzi vyplácí penzijní společnost z prostředků naspořených na osobním penzijním účtu klienta. K výplatě se použijí příspěvky účastníka, státní příspěvky, příspěvky zaměstnavatele a zhodnocení těchto vkladů.

5.
6.
 • Kolik musím mít naspořeno pro výplatu předdůchodu?
  • Je potřeba mít takovou částku, která umožní vyplácet měsíční dávku alespoň ve výši 30 % průměrné mzdy, a to po dobu alespoň dvou let. Při zahájení čerpání předdůchodu v roce 2015 se jedná o měsíční částku 7 554 Kč, tzn. na každý rok vyplácení předdůchodu by mělo být naspořeno přibližně 92 tis Kč. Tyto částky se každý rok mění v závislosti na výši průměrné mzdy v národním hospodářství. Pro výpočet je možné využít kalkulačku zde: www.pfcp.cz/kalkulacky

7.
 • Mohu při čerpání předdůchodu pracovat?
  • Ano, klienti mohou mít příjmy ze zaměstnání i ze samostatné výdělečné činnosti (výše příjmů není omezena, povinnost hradit zdravotní a sociální pojištění). Příjemci „předdůchodu“, kteří budou zároveň výdělečně činní, budou mít možnost volby mezi hodnocením doby pobírání předdůchodu jako vyloučené doby nebo hodnocením vyměřovacích základů z výdělečné činnosti.

8.
 • Kde zjistím přesnou částku, která musí být na smlouvě při čerpání předdůchodu?
  • Výše částky vyplývá ze zákona. Pro výpočet je možné využít kalkulačku zde: www.pfcp.cz/kalkulacky. Na základě žádosti (nutné uvést požadovanou výši a dobu pobírání penze) nabídku zpracuje penzijní společnost.

9.
 • Jakým způsobem si lze o předdůchod zažádat?
  • Žádost o předdůchod lze podat na standardním formuláři „Žádost o výplatu“.

   POZOR:

   V případě klientů Transformovaného fondu je nutné nejdříve požádat o převod do účastnických fondů a uzavřít novou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Původní smlouva bude ukončena k poslednímu dni měsíce, ve kterém bude žádost doručena do sídla PSČP (+ 1 měsíc na převedení prostředků). Před tím doporučujeme, aby si klient ověřil, že má splněnou minimální dobu pojištění pro získání starobního důchodu z I. pilíře a bude mít splněné ostatní podmínky pro čerpání penze pro předdůchod (věk, splátky a dostatečné množství prostředků). 

10.
 • Započítává se mi doba spoření v Transformovaném fondu?
  • Ano, v případě přechodu z Transformovaného fondu do účastnických fondů se započítává i doba spoření v Transformovaném fondu.

11.
 • Nepřijdu o státní příspěvky, pokud si nechám ze svých prostředků na účtu doplňkového penzijního spoření vyplácet tzv. předdůchod?
  • Výplata probíhá ze všech prostředků vč. státních příspěvků. Ty se vrací pouze při čerpání odbytného.

12.
 • Jaká je minimální a maximální doba pobírání předdůchodu?
  • Minimální doba čerpání předdůchodu byla stanovena na 2 roky. Horní hranice není omezena, dobu výplaty doporučujeme sjednat do doby nároku na řádný starobní důchod. Uplatnění zvýhodnění formou předdůchodu je omezeno časovým rozpětím 5 let před důchodovým věkem (počítáno podle tabulek pro muže) až do dosažení důchodového věku. O dávku lze požádat, i pokud do dosažení důchodového věku zbývá kratší doba než 2 roky. Výhody v systému zdravotního a důchodového pojištění platí ovšem pouze do dosažení důchodového věku.

13.
 • Je možné výplatu předdůchodu přerušit, pozastavit nebo předčasně ukončit?
  • Klient nemá možnost požádat o přerušení, pozastavení nebo předčasné ukončení výplaty dávky. Příjemci předdůchodu, kteří budou zároveň výdělečně činní, budou mít možnost volby mezi hodnocením doby pobírání předdůchodu jako vyloučené doby nebo hodnocením vyměřovacích základů z výdělečné činnosti. Tzn. negativní dopad pobírání penze není.

14.
 • Jaké jsou možnosti při výplatě předdůchodu?
  • Klient si na žádosti o výplatu předdůchodu určí, zda chce spořící fázi ukončit nebo pokračovat ve spoření. V případě pokračování ve spoření, má klient možnost čerpat předdůchod z části prostředků a zbývající část si ponechat na výplatu jednorázového vyrovnání. Klient také volí počet nebo výši měsíčních splátek.

15.
 • Co se stane s nevyplacenými prostředky v případě úmrtí klienta během výplaty předdůchodu?
  • Jde o běžnou výplatu penze na dobu určitou. Sjedná-li si klient ve smlouvě osobu pro případ svého úmrtí, má tato osoba nárok na jednorázové vyrovnání ve výši dosud nevyplacených prostředků. Není-li ve smlouvě osoba pro případ úmrtí sjednána, stávají se nevyplacené prostředky předmětem dědického řízení.

16.
 • Kdy je možné o předdůchod požádat při převodu z Transformovaného do účastnického fondu?
  • O výplatu penze je možné požádat po nabytí účinnosti nové smlouvy o doplňkovém penzijním spoření a splnění všech ostatních podmínek pro výplatu. Při převodu z Transformovaného do účastnického fondu je původní smlouva ukončena k poslednímu dni měsíce, ve kterém je žádost doručena do sídla PSČP (+ 1 měsíc na převedení prostředků).

17.
 • Lze požádat o předdůchod i později, když do dosažení důchodového věku zbývá méně než dva roky?
  • Ano, penze ovšem musí být vyplácena minimálně dva roky.

18.
 • Jak se penze valorizuje?
  • Dávky se nevalorizují. V průběhu výplaty se veškeré dosud nevyplacené prostředky účastníka evidované na majetkových účtech jednotlivých účastnických fondů dále zhodnocují s v souladu se sjednanou investiční strategií. V souladu se zákonem je v předstihu 10 let před vznikem nároku na dávku aplikována „investiční brzda“ a prostředky převedeny do Povinného konzervativního fondu. Ve změně strategie a rozložení investic však není účastník omezen a může se rozhodnout jinak, než doporučuje zákon.

19.
 • Jaký je rozdíl mezi předdůchodem a předčasným důchodem?
  • Při čerpání předčasného starobního důchodu dostává důchodce výplatu starobního důchodu ze státního rozpočtu v trvale (doživotně) snížené výměře. Výměra se snižuje za každých 90 dní, které schází do nároku na řádný starobní důchod. Předdůchod je vyplácen z prostředků klienta a výši důchodu přímo neovlivní. Základ pro výpočet starobního důchodu z I. pilíře není rozmělněn ani krácen. Doba pobírání předdůchodu bude pro potřeby stanovení osobního vyměřovacího základu pro důchod z I. pilíře považována za dobu vyloučenou, takže nedojde ke snížení osobního vyměřovacího základu.