Otázky a odpovědi k doplňkovému penzijnímu spoření

Doplňkové penzijní spoření obecně

  1.
 • Jak se liší nové doplňkové penzijní spoření od původního penzijního připojištění? V čem jsou hlavní rozdíly? Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých produktů?
  • Oba produkty se navzájem od sebe liší v mnoha parametrech. Z nich vybíráme např.:

   Penzijní připojištění

   Doplňkové penzijní spoření

   Kterým zákonem se řídí

   Zejména zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění a zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření

   Zejména zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření

   Kdo může být účastníkem

   Fyzická osoba starší 18 let a která:

   má trvalý pobyt v ČR nebo

   pobývá v jiné zemi EU a zároveň se účastní českého veřejného zdravotního nebo důchodového pojištění

   Fyzická osoba starší 18 let a od roku 2016 také nezletilá osoba.

   Výše příspěvku

   Neliší se (jen minimální výše vlastního příspěvku byla do 31. 12. 2012 ve výši 100 Kč)

   Neliší se

   Výše státního příspěvku

   Neliší se (do 31. 12. 2012 se však jejich výše řídí zákonem o penzijním připojištění a penzijním plánem)

   Neliší se

   Způsob výplaty

   odbytné

   jednorázové vyrovnání

   pravidelná penze

   invalidní penze

   odbytné

   jednorázové vyrovnání

   pravidelná penze

   invalidní penze

   výplata penze přes pojišťovnu

   Nárok na odbytné

   po 12 zaplacených měsících

   po 24 zaplacených měsících

   Částečné odbytné

   Nelze vyplatit

   Ve výši 1/3 právě v roce 18. narozenin po zaplacení min. 120 měsíců

   Výsluhová penze

   Sjednává se, nárok vzniká po 180 zaplacených měsících

   Nesjednává se

   Záruka nezáporného zhodnocení

   Ano

   Ne

 • 2.
 • Je ve III. pilíři připisována státní podpora a je možné čerpat odpočet z daní? Jaká je optimální částka pro získání maximálního státního příspěvku?
  • Státní podpora náleží účastníkovi, který v daném měsíci, za který se státní příspěvek poskytuje, splnil zákonem stanovené podmínky a zaplatil příspěvek ve výši alespoň 300 Kč.

   Zákonem stanovené podmínky jsou pro klienta následující:

   1. trvalý pobyt v ČR, nebo
   2. bydliště na území členského státu EU/EHP

   a současně:

   1. klient je účasten důchodového pojištění dle tuzemských právních předpisů, nebo
   2. klient je poživatelem důchodu z tohoto důchodového pojištění, nebo
   3. klient je účasten veřejného zdravotního pojištění v ČR.

   Výše státního příspěvku je stanovena:

   1. pro částky 300 – 999 Kč měsíčního příspěvku klienta ve výši 90 Kč a 20% z částky přesahující 300 Kč, a
   2. pro částky 1000 a více Kč ve výši 230 Kč.

   Výši státních příspěvků pro varianty příspěvků klienta ukazuje následující tabulka:

   Výše státní podpory

   Měsíční příspěvek klienta v Kč

   100

   200

   300

   400

   500

   600

   1000

   1500

   2000

   Měsíční státní příspěvek v Kč

   -

   -

   90

   110

   130

   150

   230

   230

   230

   Roční sleva na dani z příjmu v Kč

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   900

   1800

   Celkové roční zvýhodnění ze strany státu v Kč

   -

   -

   1080

   1320

   1560

   1800

   2760

   3660

   4560

   Z tabulky je patrné, že optimální výší částky pro získání maximálního státního příspěvku je 1000 Kč.

   Přesahuje-li roční naspořená částka klienta 12000 Kč, představují prostředky zaplacené nad tuto částku položku odečitatelnou ze základu daně z příjmu fyzické osoby. Maximálně však do výše 12000 Kč ročně. Prakticky to znamená, že při ročním spoření 24000 Kč získá klient na prvních 12000 Kč státní příspěvek a na dalších 12000 Kč daňovou úlevu. Pro plné využití všech výhod doplňkového penzijního spoření je tedy třeba spořit měsíčně částku 2000 Kč.

 • 3.
 • Jak se změní poplatky penzijní společnosti v souvislosti s penzijní reformou?
  • Souhrn veškerých poplatků a úplat naleznete v sazebníku poplatků a úplat PSČP.

 • 4.
 • Jaký je rozdíl mezi úplatou a poplatkem?
  • Úplata je hrazena z majetku v účastnickém fondu, přičemž je tvořena úplatou za obhospodařování majetku ve fondech a úplatou za zhodnocení majetku ve fondech. Z úplaty jsou hrazeny veškeré náklady, které hradí penzijní společnost v souvislosti se svým podnikáním v důchodovém a doplňkovém penzijním spoření třetím osobám.

   Kromě úplaty má penzijní společnost ze zákona nárok ještě na jednorázové poplatky od účastníka, např. za změnu strategie a podobně.

   Souhrn veškerých poplatků a úplat naleznete v sazebníku poplatků a úplat PSČP.

 • 5.
 • Co znamená, že nebude zaručeno kladné zhodnocení? (mohu přijít o všechny naspořené peníze)?
  • Vzhledem k nepředvídatelným výkyvům na finančních trzích může docházet ke změnám hodnoty spravovaných aktiv, a tím pádem může hodnota Jednotky klesat i stoupat a není vždy zaručena návratnost vložených prostředků. Nicméně díky dlouhodobosti produktu (účastník si spoří deset až dvacet, i více let), diverzifikaci portfolia (prostředky jsou investovány do široké škály investičních aktiv a nelze očekávat propad cen všech aktiv v jeden časový okamžik) a obezřetnosti a aktivní správě Penzijní společnosti je vysoce nepravděpodobné, aby účastník přišel o všechny naspořené peníze.

 • Uzavření smlouvy III. pilíře

  1.
 • Jaké jsou podmínky vstupu do III. pilíře?
  • Účastníkem doplňkového penzijního spoření může na základě podepsané smlouvy s penzijní společností být pouze fyzická osoba bez omezení věku (do konce roku 2015 jen starší 18 let), která si současně nespoří do transformovaného fondu u jakékoliv penzijní společnosti (na smlouvu penzijního připojištění uzavřenou před 1. 12. 2012).

 • 2.
 • Je možné sjednat invalidní, výsluhovou a pozůstalostní penzi?
  • Penze jako takové se nesjednávají, ale zákon umožňuje vybrat si příslušnou obdobnou dávku (invalidní penze §22; pozůstalostní penze §24). Výsluhová penze není zákonem o doplňkovém penzijním spoření podporována.

 • 3.
 • Kdy bude možné přestup z transfor. fondu do III. pilíře a jak dlouho to bude trvat?
  • Převody prostředků z transformovaného fondu (penzijní připojištění) do systému doplňkového penzijního spoření jsou možné ode dne nabytí účinnosti zákona č. 426/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření dne 1. ledna 2013.

 • Průběh spoření ve III. pilíři

  1.
 • Mohu měnit výši příspěvku, případně přerušit pravidelné ukládání?
  • Ano, v systému doplňkového penzijního spoření je možné změnou smlouvy zvyšovat či snižovat příspěvky, přičemž navýšení účastnického příspěvku můžete oznámit telefonicky na klientské lince. Snížení příspěvku je z důvodu dopadu na čerpání státních příspěvků akceptováno pouze písemně.

   Současně je pro případ nečekaných komplikací (klient například nemůže momentálně spořit) umožněno placení příspěvků odložit nebo přerušit.

   Podmínkou odkladu je jeho písemné sjednání s termínem účinnosti do budoucna, nejdříve však od 1. dne následujícího měsíce po doručení žádosti. Maximální doba odkladu je 12 měsíců a doplatit spoření je nutné nejdéle 6 měsíců po skončení odkladu. Odklad spoření lze ukončit písemně nebo zahájením spoření alespoň ve výši 100 Kč. Doba odkladu, za kterou klient doplatí zpětně spoření, se započítá do doby spoření, nelze však na tyto vklady zpětně získat státní příspěvky.

   Přerušení spoření je účinné ke dni, který klient uvedl v písemném oznámení, nejdříve však od 1. dne následujícího měsíce po doručení žádosti. Doba přerušení placení příspěvku se nezapočítává do spořící doby.

 • 2.
 • Může přispívat zaměstnavatel, popř. jiná osoba?
  • Ano, v systému doplňkového penzijního spoření jsou umožněny příspěvky zaměstnavatele, pokud s tím účastník spoření souhlasí, přičemž je účastník povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit penzijní společnosti. K příspěvku zaměstnavatele se neposkytuje státní příspěvek. Příspěvky třetích osob nejsou v doplňkovém penzijním spoření umožněny.

 • 3.
 • Lze smlouvu v průběhu spoření převést k jiné společnosti?
  • Ano, v případě, že doplňkové penzijní spoření zaniklo na základě výpovědi podané klientem nebo dohody mezi ním a penzijní společností a na základě uzavření nové smlouvy s jinou penzijní společností. Penzijní společnost může převod zpoplatnit částkou max. 800 Kč. K žádosti o převod prostředků je účastník povinen doložit souhlas penzijní společnosti, ke které mají být prostředky převedeny. K vlastnímu převodu musí dojít nejpozději do 1 měsíce ode dne zániku doplňkového penzijního spoření. Spořící doba se při převodu účastníkovi započítává.

 • Spoření pro děti

  1.
 • Od kdy bude možné sjednat doplňkové penzijní spoření dětem?
  • Sjednání “dětského penzijka“ bude umožněno od 1.1.2016, kdy tento produkt může využívat kdokoliv bez omezení věku. Do tohoto data bylo toto spoření určeno jen pro klienty od 18 let.

 • 2.
 • Kdo může sjednat doplňkové penzijní spoření dětem?
  • Samozřejmě jeden ze zákonných zástupců dítěte. Dále jakákoliv třetí osoba, například prarodič dítěte, pokud doloží plnou moc od zákonného zástupce (obvykle alespoň jeden z rodičů).

   Smlouvu na dítě však nemůže uzavřít rodič, na kterého insolvenční soud vyhlásil úpadek.

 • 3.
 • Jaké doklady bude při sjednání smlouvy potřebovat?
  • Každý, kdo sjednává smlouvu, musí předložit občanský průkaz. Zákonný zástupce potvrdí svá práva na jednání jménem dítěte čestným prohlášením, které je součástí formuláře smlouvy. Třetí osoba doloží plnou moc od zákonného zástupce s podpisem zákonného zástupce. Tato plná moc nemusí být notářsky ověřená, ale je nutné, aby byla včas doručena do penzijní společnosti.

 • 4.
 • Mohu sjednat smlouvu a plnou moc dodat později?
  • Ano. Je však potřeba zaslat plnou moc do sídla penzijní společnosti co nejdříve po sepsání smlouvy. Pokud nebude plná moc doručená do 14 dnů od podpisu, dojde ke stornování smlouvy.

 • 5.
 • Kdy je možné dětské penzijko ukončit?
  • Obecně platí, že smlouva může být předčasně ukončena nejdříve po 2 letech spoření. Tato podmínka platí i pro dětské penzijko. V případě předčasného ukončení vracíme veškerou státní podporu MF a klient obdrží své úspory a výnosy.

 • 6.
 • Kdy bude mít naspořené prostředky k dispozici dítě?
  • a) V 18 letech částečným odbytným, kdy si může vybrat 1/3 hodnoty příspěvků klienta, přičemž smlouva se zbývajícími úsporami pokračuje.
   b) Odbytným, kdy si může vybrat veškeré své úspory, přičemž státní příspěvky se vrátí na ministerstvo financí a smlouva zanikne. Pokud je v době předčasného ukončení klient mladší 18 let, je potřeba souhlas opatrovnického soudu.
   c) V 60 letech formou jednorázového vyrovnání nebo pravidelné penze. Tento způsob ukončení znamená mj. získání státních příspěvků a u pravidelné penze navíc daňovou úlevu.

 • 7.
 • Jaké jsou podmínky pro výběr částečným odbytným?
  • Existují tři zákonné podmínky, které musí klient splnit současně. Výběr částečným odbytným lze provést pouze během 18 let věku. Doba trvání spoření musí být minimálně 120 kalendářních měsíců. V posledních 24 měsících nedošlo k převodu z jiné penzijní společnosti.

 • 8.
 • Je garantováno, že o vložené prostředky nemůžu přijít?
  • U doplňkového penzijního spoření už sice neplatí garance kladné nuly, ale pokud si klient vybere některý ze tří spořicích programů, tak je riziko ztráty zanedbatelné. Všechny naše spořící programy v sobě již obsahují zvláštní investiční brzdu.

 • 9.
 • Mohu jako rodič uplatnit na dětské penzijko daňovou úlevu?
  • NE. Daňovou úlevu může využít pouze ten, na koho je smlouva napsaná, nikoliv ten, kdo platí příspěvky.

 • 10.
 • Může smlouvu sjednat cizinec?
  • ANO. Ale pro čerpání státního příspěvku musí být občan EU a platit v ČR zdravotní pojištění. Toto platí také v případě, že chce cizinec sjednat smlouvu pro své děti.

 • Ukončení smlouvy, čerpání naspořených prostředků

  1.
 • Je možné spoření ve III. pilíři předčasně ukončit? Za jakých podmínek?
  • Ano, smlouvu o doplňkovém penzijním spoření lze v případě nutnosti předčasně ukončit Odbytným, které lze vyplatit nejdříve po 24 měsících spoření. Výše odbytného představuje hodnotu prostředků klienta ke dni zániku závazků ze smlouvy určenému dohodou nebo ke dni doručení výpovědi, po odečtení poskytnutých státních příspěvků. Státní příspěvky penzijní společnost vrací do státního rozpočtu v původní výši. Při výplatě jsou zdaňovány srážkovou daní výnosy a přijaté příspěvky zaměstnavatele.

 • 2.
 • Jakým způsobem si mohu vyčerpat své prostředky z III. pilíře?
  • Naspořené prostředky účastníka lze vyplatit těmito způsoby:

   1. jednorázové vyrovnání,
   2. odbytné,
   3. starobní penze na určenou dobu,
   4. invalidní penze na určenou dobu,
   5. úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi,
   6. úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu,
   7. předdůchod (verze starobní penze na určenou dobu),
   8. částečné odbytné.
 • 3.
 • Jaký bude postup při úmrtí účastníka? Je možné si při podpisu smlouvy sjednat oprávněné osoby? Jak je to s dědictvím?
  • Před vznikem nároku na JV

   V případě úmrtí před vznikem nároku na jednorázové vyrovnání jsou naspořené prostředky klienta vyplaceny formou odbytného určené osobě, pokud je sjednána nebo se stanou předmětem dědictví.

   Po vzniku nároku na JV

   V případě úmrtí po vzniku nároku na jednorázové vyrovnání jsou vyplaceny naspořené prostředky včetně státních příspěvků. Platí, že pokud nebyla dosud zahájena výplata jednorázového vyrovnání nebo některé z penzí a na smlouvě byla sjednána určená osoba, dostane tato osoba vyplaceny veškeré naspořené prostředky klienta. Pokud účastník zemřel a některá z penzí mu již byla vyplácena, má určená osoba nárok na jednorázové vyrovnání ve výši odpovídající dosud nevyplacené části prostředků klienta.

   Pokud vznikl nárok na jednorázové vyrovnání a na smlouvě nebyla sjednána určená osoba, jednorázové vyrovnání se stává předmětem dědictví.

   Penzijní společnost vyplatí jednorázové vyrovnání do jednoho měsíce ode dne doručení písemné žádosti.

 • 4.
 • Vznik nároku na ukončení + termíny výpovědních lhůt a doby výplaty?
  • Požadavky na ukončení smlouvy:

   Řádné ukončení

   1. Nejdříve dosažením 60 let věku a 60 řádně zaplacených měsíců trvání smlouvy (nárok na starobní penzi i jednorázové vyrovnání).
   2. Nejdříve pět let před dosažením důchodového věku a 60 řádně zaplacených měsíců trvání smlouvy (nárok na předdůchod).

   Odbytné

   1. po 24 řádně zaplacených měsících

   Invalidní penze

   1. přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a 36 řádně zaplacených měsíců trvání smlouvy